ارتباط با ما
آدرس دفتر : استان بوشهر ـ بندر دیر ـ آبدان ـ جنب بانک تجارت
تلفن دفتر :   07728252031   همراه :   843۰ 176 0917   101۲ 902 0916
ايميل :   nakhl.agri@gmail.com   ،   nakhl.agri@yahoo.com
 • سینی نشا
 • سيني نشاء

  توليد و فروش انواع سيني نشاء
   (با تكنولوژي اپن سايز-مناسب تمام فصول و مقاوم به گرما و سرما-دوام چند ساله)
  انواع سيني نشاء  پلاستوفوم(یونولیت) در سايزهاي مختلف
  سيني نشاء پلاستيكي (مقاوم -با دوام و قيمت مناسب)
  سيني نشاء يونوليتي ( پلاستوفوم)
  سيني نشا صيفي جات
  سيني نشا گل و گياه
  سيني نشا توتون
   مزاياي سيني نشا هاي  توليدي شركت:
  1- تنوع رنگ (مناسب تبادل حرارتي و اثر بخشي بر كيفيت نشا)
  2-سيستم اپن سايز(مقاوم و قابل استفاده چند ساله)
  3-كيفيت بالا و قيمت مناسب
  پر فروش ترين سيني نشا دركشور( سال 89 و 90 )

  ۰۷۷۲۸۳۲۲۱۱۴ـ۰۹۳۸۱۷۱۹۳۱۹

  09171768430-09169021012 بوشهر - شركت مهندسي نخل مستوفي

  | لینک مطلب |
 • توليد نشاء
 • توليد نشاء

  شركت مهندسي نخل مستوفي

  توليد كننده :

  انواع نشاء صيفي و سبزي

  نشاء گوجه فرنگي

  نشاء فلفل

  نشاء بادمجان

  نشاء كلم  گل گلم

  نشاء هندوانه و خربزه

  ........ارسال به تمام نقاط كشور......

  ۰۷۷۲۸۳۲۲۱۱۴

  ۰۹۱۶۹۰۲۱۰۱۲

  ۰۹۱۷۱۷۶۸۴۳۰

  | لینک مطلب |
 • بيماريهاي شايع لوبياوراههاي كنترل آنها
 • 1)آنتراگنوزلوبيا

  *علائم بيماري:لكه هاي متمايل به رنگ قهوه اي تيره ياسياه درسطح برگهاي پائين بوته،لكه هاي روي غلاف گرديابيضوي ومتمايل به رنگ قهوه اي باحاشيه نارنجي،وسط لكه هافرورفته وبارقارچ دروسط آنهامعمولاًٌبه رنگ نارنجي تيره ديده مي شود.

  دانه هاي آلوده درداخل غلاف علائم آلودگي رابه صورت لكه هاي قهوه اي نشان مي دهند.

  *كنترل:.استفاده ازبذرسالم وغبرآلوده(بذزازمناطق خشك بگيرند2.جمع آوري بقاياي آلوده وازبين بردن آنها3.رعايت تناوب زراعي4.شناسايي وكشت ارقام مقاوم5.آيش وتناوب دوساله6.استفاده نكردن ازآبياري باراني7.ضدعفوني بذرباويتاواكس ياتيرام وسموم ديگربه نسبت2درهزار8.براي اطمينان ضدعفوني بذربابنوميل وتوپسين و...


  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • آفات مهم كدوئيان(جاليزوصيفي جات)
 •                                    آفات مهم كدوئيان(جاليزوصيفي جات)

  1.عروسك خربزه

  ميزبان:خانواده كدوئيان شامل خربزه،هندوانه،خيار،طالبي وكدو،درمزارع گوجه فرنگي،ذرت وشبدر

  خسارت:دردرجه اول ازخياروخربزه ودردرجه دوم ازهندوانه وكدوتغذيه مي كند.حشرات كامل به گوجه فرنگي وذرت نيزحمله مي كنند.تغذيه لاروهاتنهاازكدوئيان است.تغذيه حشرات كامل ازبرگهاباعث سوراخ شدن(مشبك شدن)آنهامي شود.ازبين رفتن كامل بوته ها،ازبين رفتن گلهادربوته هاي مسن

  مهم ترين خسارت:1.تغذيه لاروهاازريشه:باعث خشك شدن گياه وزخمي شدن گياه وورودقارچهاوباكتريهاازجمله قارچ پي تيوم

  2.تغذيه لاروهاازميوه:باعث سوراخ كردن پوست ميوه هايي كه روي زمين قراردارندوورودبه داخل آنهاكه سبب لهيدگي وفسادآنها

  مي شود.

  كنترل:1.زراعي:الف)زيادكردن فواصل آبياري(خشكي محيط باعث تاًخيردررشدجنيني تخم ها وزيادشدن درصدتلفات تخم  ها

  مي شود.)ب)كشت به صورت جوي وپشته(كاهش رطوبت محيط)

  2.شيميايي:الف)كنترل حشرات كامل دراوايل بهارازسموم فسفره مانندمالاتيون2درهزار،ديازينون5/1درهزار.ب)سموم فسفره گرانولي مانندديازينون10‍%-15كيلودرهكتارعليه لاروها


  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • آفا ت وبيماريهاي سبزي وصيفي
 • آفات:شته،تريپس،شپشك،زنجرك،كنه ها،آفات پروانه اي،نرم تنان،آفات ريشه اي،مينوزها،سخت بالپوشان

  بيماري ها:قارچي،باكتريايي،ويروسي،فيزيولوژيكي،كمبودموادغذايي

  هدف ازمطالعه آفات وبيماري هاي سبزي وصيفي:تصميم گيري مبارزه باعوامل زيان آور(آفات وبيماري ها)

  مراحلي كه درمبارزه باآفات وبيماري ها مهم هستند:

  1.شناسايي عوامل بيماري زا وآفات

  2.شناسايي چرخه زندگي عامل بيماري وآفت

  3.تعيين زمان وروش آلودگي

  4.بررسي اندام موردحمله گياه

  5.روش گسترش بيماري وانتشارآفت

  اصول مبارزه:

  1.هزينه مبارزه بايدكمترازمحصول برداشت شده باشد.

  2.روشهاي مبارزه نبايدخيلي پيچيده باشند.

  3.روشهانبايدباعث تشديدآفت يابيماري شود.

  4.روش هابايدهماهنگ باعمليات زراعي/توليدي محصول باشد.

  بهترين روش مبارزه تلفيقي ازتمام روشهاست.

  روشهاي مبارزه باآفات:

  1.روشهاي زراعي 2.روشهاي شيميايي 3.روشهاي بيولوژيك 4.روشهاي فيزيكي

  روشهاي مبارزه بابيماريها:

  1.روشهاي زراعي 2.استفاده ازعوامل تكثيري سالم(بذر،نشاء،قلمه وپيوند)

  3.مبارزه باحشرات ناقل وعلفهاي هرز 4.اقدامات بهداشتي(جمع آوري بقاياي گياهي آلوده)

  5.روشهاي بيولوژيك(دشمنان طبيعي)   6.روشهاي شيميايي


  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • بيماريهاي گوجه فرنگي
 • )لكه موجي يالكه برگي آلترناريايي                                                                    alternaria  leaf spot

  .پژمردگي زودهنگام                                                                                                      early  blight

  .قارچهاي عامل بيماري                                                                                           alternaria solani

  ‌‌‌‌‌‌‌alternaria alternata

  ميزبان:گوجه فرنگي،سيب زميني،بادمجان

  علائم: شانكريازخم ناشي ازآلترناريا روي ساقه،برگ وميوه

  .مرگ گياهچه درخزانه قبل وبعدازجوانه زني

  .ساقه ي آلوده درنزديك سطح خاك زخم هاي قهوه اي تيره تاسياه رنگ باحلقه هاي متحدالمركز

  زماني كه زخم هابزرگترشوندساقه رااحاطه كرده ودرنهايت باعث مرگ گياه خواهندشد.ميوه هاي برداشت شده ازگياهان آلوده زخم هاي فرورفته وپرازآب به رنگ قهوه اي ياسياه نكروتيك دارند.

  چرخه زندگي:زمستان گذراني به صورت كلاميدوسپور،ميسليوم وكنيديوم روي بقاياي گياهي درخاك وروي بذر

  كنترل:1.زراعي:بذرونشاء سالم،ضدعفوني خاك خزانه بامتام سديم75ليتردر1000مترمربع

  .عدم كاشت گوجه فرنگي بعدازسيب زميني،بادمجان وفلفل

  .شخم عميق بقايا   .ارقام مقاوم

  2.شيميايي:به محض مشاهده اولين علائم بيماري درمزرعه استفاده ازسم مانكوزب .كلروتالونيل،مانب ومانكوزب

  .درصورت تكرارعلائم7-10روزيكبارسم پاشي تكرارگردد.


  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • انواع خرما
 • تعدادارقام خرمای جهان 4000 رقم ذکر گردیده که تعداد ارقام خرمای ایران در مناطق مختلف را حدود 400 رقم اعلام نموده اند که از لحاظ اندازه، نوع، رنگ، خشکی، میزان شهد، شکل و اندازه با هم متفاوتند. این تفاوت بستگی به نوع خاک، آب و هوا و مقدار رطوبت منطقه کشت آن دارد. انواع و ارقام اصلی خرمای تولید ی هر منطقه از نظر صادرات اهمیت دارد. برخی از ارقام خرمای ایران از قبیل شاهانی، مضافتی، و کبکاب بسیار مرغوب و از بهتریرن خرماهای جهان محسوب می شوند.

  در بین مهمترین ارقام ایران می توان، استعمران، مضافتی، کبکاب، شاهانی، زاهدی، ربی، خضراوی، برهی، حلاوی، خاصی، آل مهتری، خنیزی و مرداسنگ را نام برد که هر کدام در مناطق و استانهای مختلف دارای اهمیت خاص خود هستند.

  خرمای معروف استان خوزستان، استعمران (سعمران و یا سایر ) 80 درصد کل تولید و برخی گونه های دیگر شامل خارک می باشد که صادراتی است.

  خرمای معروف استان بوشهر، کبکاب ( حدود 80 درصد کل تولید ) است. خرمای معروف فارس شامل، زاهدی، شاهانی، کبکاب. استان کرمان خرمای مضافتی، استان سیستان و بلوچستان خرماهای مضافتی و ربی، استان هرمزگان خرمای پیاروم و منطقه جیرفت خرمای مضافتی و مرداسنگ است.

  بعضی از خصوصیات ارقام مهم خرمای ایران:


  استعمران (ASTAMARAN)

  این رقم که با نام های سعمران، سایر، سمبرون، سمبارون در مناطق مختلف گفته می شود، حدود 80-70 درصد نخلیات استان خوزستان را شامل می شود. دارای ارزش تجارتی بسیار زیادی است و یکی از مهمترین ارقام صادراتی استان خوزستان می باشد. از مهمترین خصوصیات این رقم، نیمه خشک بودن آن است که خاصیت نگهداری آن را افزایش داده و این خاصیت سبب شده تا مناسب ترین رقم تجارتی و صادراتی ایران گردد.

  میوه آن بیضی شکل و گاهی متمایل به مستطیلی بوده به وزن متوسط 8.31 گرم، با بافت متوسط (نیمه خشک )، رنگ میوه زرد روشن،در مراحل رسید ن کامل کهربائی و قهوه ای متمایل به قرمز است. ضخامت پوست در سعمران ضخیم و تا نسبتاً ضخیم و خشن می باشد. نسبت گوشت میوه به هسته معادل 6.71 است. قسمت خوراکی میوه شیرین و تا اندازه ای مزه گس دارد ( در مراحل اولیه رطب )، میزان چسبندگی هسته به میوه کم، رسیدن خارک در حدود 25 مرداد ماه ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواسط شهریور تا مهر ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است.

  شاهانی (Shahany)

  این رقم در مناطق مختلف به نامهای متفاوتی نامیده شده است. در میناب شاونی، در فیروز آباد شونی و در حاجی آباد بندر عباس به نام خورک شانی نامیده شده است خرمای شاهانی یکی از مهمترین و فراوانترین ارقام استان فارس است. حدود 95 درصد از نخلهای جهرم ( یکی از مهمترین شهرهای خرما خیز فارس ) را شامل می شود. جزو خرماهای نرم، ولی در

  بعضی مناطق به صورت خرمای خشک ا ستفاده می شود. رقمی میان رس و دیر رس و بسیار مطلوب می باشد. این رقم که دومین رقم ایران از نظر سطح زیر کشت است در نقاط مختلف کشور پراکنده است، از جمله در شهرهای مختلف استان فارس ( با خصوص جهرم )، همچنین در جیرفت، کهنوج، حاجی آباد، سراوان و طبس کشت شده است.

  این قرم به علت شیرینی زیاد وخوش رنگی خرمای آن، مصرف داخلی فراون دارد. میوه شاهانی کشیده و دارای نوک باریک است رنگ رطب آن قهوه ای رنگ است.خارک این رقم نیز شیرین است و مقداری از محصول شاهانی به صورت خارک به مصرف می رسد. بهترین نوع شاهانی در نخلستانه ای جهرم تولید می شود و در این منطقه از ارقام «تر» محسوب می شود.

  مضافتی (Mozafati)

  در ایران بعد از سعمران و شاهانی از مهمترین ارقام خرمای اقتصادی کشور است. این رقم در نقاط مختلف کشور کشت شده است. موطن اصلی آن در ایران بم کرمان می باشد. مضافتی بم یکی از بهترین انواع خرمای ایران از نظر بازار داخلی محسوب می شود.

  پراکندگی این رقم علاوه بر استان کرمان ( بم، جیرفت، کهنوج، شهداد، نرماشیر )، در سراوان، ایرانشهر، نیکشهر، حاجی آباد، طبس و خور و بیابانک اصفهان نیز کشت می شود. مضافتی از ارقام بسیار عالی تر ونیمه تر، به رنگ قرمز تیره متمایل به سیاه بوده و دارای کیفیت بسیار خوب می باشد. بازار اصلی مصرف داخلی آن استان تهران است. در سالهای اخیر به صادرات آن توجه خاصی شده است.

  از مشکلات اساسی این رقم نگهداری آن است زیرابه علت نرمی ترش می شود و باید در محل خنک نگهداری شود. احداث سردخانه در مناطق تولید این رقم می تواند کمک موثری برای افزایش تولید آن باشد.

  زاهدی (Zahidi)

  رقم زاهدی نیز مانند رقم دیری از ارقام خشک به شمار می رود. در بعضی از مناطق به عنوان رقم نیمه خشک است.در مناطقی ا زکشور به عنوان قصب از آن نام برده شده است.

  در بسیاری از نقاط خرما خیز کشور به خصوص در خوزستان، فارس، بوشهر و استان کرمانشاه، نیز در سطح زیاد کشت می گردد. مهمترین منطقه گسترش آن در پشتکوه بوشهر می باشد.

  میوه در مرحله خارک زرد رنگ، در مرحله رطب قهوه ای روشن و در مرحله تمار )خرما( قهوه ای متمایل به قرمز تا زرد کمرنگ می شود. زاهدی یازهدی در زبان عربی به معنای فراوان و ارزان است. در کشور عراق از ارقام عمده و صادراتی به شمار می رود.

  شکل میوه، بیضی کشیده و انتهای آن کاملاً باریک و نوک تیز است. از ارقام بسیار مرغوب است و دارای خاصیت انبار داری خوب و حمل ونقل آن بسیار آسان و از ارقام صادراتی است. به دلیل قند زیاد زاهدی که از ارقام صنعتی می باشد برای تهیه الکل، سرکه به کار می رود.

  نسبت گوشت میوه زاهدری به هسته معادل 6.35 است. هسته زاهدی، بیضی، رنگ آن قهوه ای، میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط و رسیدن خارک در اوائل شهریور، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است. این رقم خرما تقریباً در تمام استان های خرما خیز کم وبیش کاشته می شود. خرمای زاهدی جز خرماهای خشک طبقه بندی می شود و رقمی دیررس بوده و مقدار ریزش آن زیاد است. این رقم خرما در براز جان، کازرون، فیروز آباد، بوشهر، جهرم، لار، اهواز، خرمشهر و نیز عراق و آمریکا کاشته می شود.

  کبکاب (Kabkaab)

  رقم کبکاب از مهمترین و فراوان ترین ارقام منطقه خشت و کمارج، در کازرون و دشتستان ( برازجان ) می باشد. این رقم در سایر مناطق خرما خیز مانند خورموج، بهبهان، کازرون، جهرم، طبس نیز به مقدرا زیاد کشت شده است.

  کبکاب بهبهان بسیار شیرین و نسبت به کبکاب دشستان کوچکتر و پر شیره می باشد. اندازه حبه کبکاب بسیار درشت می باشد، خام خلال (خارک) این رقم قابل استفاده نیست. لذا برای مصرف می بایستی آن را قبلاً پخت و خشک کرد. رنگ میوه در مرحله خارک و رطب زرد است و در حالت رسیدن کامل به صورت قهوه ای تیره در می آید. مصرف آن بیشتر در حالت رطب و خرما است. از نظر اهمیت اقتصادی در ایران بعد از سعمران، شاهانی، و مضافتی قرار دارد. جزو ارقام «تر» محسوب می شود.

  میوه بیضی شکل به وزن حدود 15 گرم با بافت نیمه خشک و رنگ زرد روشن، ضخامت پوسته در آنها ضخیم است. نسبت گوشت میوه به هسته معادل 9.25 است. هسته بیضی، باریک و کشیده، رنگ خاکستری، میزان چسبندگی هسته به میوه زیاد است. رسیدن خارک در اواخر مرداد ماه است ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن (خرما) در اواسط شهریور ماه است. میزان چسبدگی کلاهک به میوه زیاد است.

  ربی (Rabbi)

  ربی یکی از مهمترین ارقام استان سیستان و بلوچستان می باشد. از نظر اهمیت بعد از سعمران، شاهانی، مضافتی و کبکاب قرار دارد. در ایرانشهر، زابل، چاه بهار و سراوان کاشته می شود.

  میوه آن نسبتاً بزرگ، رنگ آن قرمز و رطب آن کمی سبز رنگ است. زمان رسیدن کامل آن با رقم مضافتی همزمان است. در ایرانشهر و زابل از نظر مرغوبیت عالی و در چاه بهار و سراوان خوب است.

  برهی (Barhi)

  ریشه و منشأ خرمای نرم برهی از عراق می باشد که به سایر نقاط خرما خیز برده شده است. این رقم خرما، دیررس است ونسبت به رطوبت مقاومتی ندارد. این رقم یکی از ارقام بسیار مهم استان خوزستان می باشد. علاوه بر خوزستان این رقم در قصر شیرین، سومار، دهلران، بندر لنگه، براز جان نیز کشت می شود. خارک آن دارا ی مقدار قند کافی است. به همین دلیل خارک و رطب آن به مقدار زیاد مورد مصرف مناطق خرما خیز قرار می گیرد.

  میوه برهی از مرحله خارک در زمانی که اکثر ارقام مزه گس دارد،قابل خوردن است. از نظر مرغوبیت و شیرینی و تازه خوری خرما، بسیار خوشمزه و لذیذ است.

  رنگ خارک زرد، رطب آن کهربائی و در مرحله خرما از کهربایی تا قهوه ای متمایل به قرمزرنگ است. میوه تقریباً کروی، به وزن متوسط 8 گرم با بافت نرم، ضخامت پوست در آن ضخیم، نسبت گوشت میوه به هسته معادل 7.77 است. هسته تقریباً کروی، رنگ آن خاکستری روشن، میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط است. رسیدن خارک در اواخر مرداد، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است.

  گنتار (Gantar)

  این رقم در مناطق مختلف به اسامی قنطار و قندی نیز نامیده می شود.از ارقام ریزدانه خرمای آن «تر» است. یکی از مرغوب ترین خرماهای صادراتی خوزستان می باشد. قابلیت نگهداری این رقم زیاد است. این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود. در ایران مصرف داخلی ندارد.

  مناطق کشت آن علاوه بر خوزستان ( شادگان، خرمشهر، آبادان، اهواز، بهبهان ) در براز جان، اهرم کازرون، داراب نیز می باشد.

  از نظر اهمیت تولید درجه چهار و از نظر اهمیت میوه در نواحی خوزستان واهرم درجه یک و در سایر نقاط درجه دو محسوب می گردد. بیشتر به صورت رطب و خرما مصرف می شود.

  میوه بیضی شکل به وزن متوسط 9.27 گرم با بافت نرم، رنگ زرد، ضخامت پوسته درآنها متوسط، نسبت گوشت میوه به هسته معادل 7.93 است. هسته بیضی شکل با رنگ قهوه ای روشن، میزان چسبندگی هسته به میوه کم ا ست. رسیدن خارک در مرداد ماه، ولی برداشت میوه کاملاًرسیدن در اواخر شهریور ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است.

  آل مهتری (Allmehtari)

  از ارقام بسیار مهم استان هرمزگان است واز ارقام فراوان شهرستان میناب نیز به شمار می رود در استان کرمان نیز کاشته می شود.

  از ارقام زودرس منطقه بندر عباس است. میوه آن نسبتاً کوچک وکشیده است و قسمت اعظم میوه را هسته اشغال کرده است و همین مسئله ارزش آن را کم کرده است ولی به دلیل زودرسی دارای ارزش اقتصادی است.

  خضراوی (Khazravy)

  موطن اصلی خضراوی را عراق می دانند و بعد از سعمران دومین رقمی است که درخوزستان سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. از ارقام نیمه خشک بوده و از نظر صادرات در مرتبه دوم اهمیت بعد از سعمران قرار دارد.

  در سایر مناطق خرما خیز نظیر جهرم، کازرون، دشستان، فسا، قصر شیرین و رامهرمز نیز کاشته می شود. مصرف آن به صورت خارک و رطب نیز متداول است بیشتر در حالت رطب و خرما مصرف می شود این رقم در خوزستان از ارقام درجه یک و در کازرون و برازجان وقصر شیرین از ارقام درجه 2 و 3 به شمار می رود.

  خضراوی از خرما های زودرس و نرم به شمار می اید. میوه تخم مرغی شکل به وزن متوسط 7.94 گرم با بافت نرم و رنگ قهوه ای روشن، ضخامت پوست در آن ضخیم. نسبت گوشت میوه به هسته معادل 12.1 است. هسته بیضی شکل با رنگ قهوه ای کم رنگ، میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط است. رسیدن خارک در اواسط مردادماه، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواسط شهریور صورت می گیرد.

  میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.

  خاصوئی (Khassui)

  از مهمترین ارقام بهبهان (خوزستان) است. خرمای خاصوئی رقمی مرغوب است و میوه ای بسیار شیرین دارد. رنگ میوه قرمز واندازه آن کوچک است. در فسا ( استان فارس ) به این رقم خرما خاصی می گویند و از نظر مرغوبیت در شهرستان از خرماهای درجه دو محسوب می شود. در بهبهان نیز به همین نام خاصی نامیده می شود. قابلیت نگهداری آن بسیار بالا است.

  شکر (Shakkar)

  این رقم بیشتر در شمال خوزستان مانند دزفول، شوشتر و رامهرمز وجود دارد. در سایر شهرهای خوزستان مثل شادگان واهواز نیز به طور پراکنده دیده می شود. این رقم همچنین در میناب، قشم و بندر عباس کاشته شده است. در شهرهای برازجان، ایرانشهر به مقدار کم کشت شده است. این رقم نسبت به سایر ارقام دارای قند بیشتر و در نتیجه شیرین تر است و مصرف میوه آن به صورت رطب می باشد. رنگ آن در مراحل مختلف رسیدن به ترتیب سبز زرد به قهوه ای تغییر شکل می دهد. از ارقام زودرس می باشد.

  درجه شیرینی آن زیاد، جنس میوه تقریباً خشک و از درجه مرغوبیت متوسطی برخوردار است. میزان چسبندگی هسته به میوه کم است.میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.

  مردا سنگ یا مردارسنگ (Mordar sang)

  یکی از ارقام معروف استان کرمان می باشد و در بندر عباس، بم، جاسک، جیرفت، ومیناب نیز کاشته می شود. رنگ میوه آن زرد و دارای کیفیت عالی می باشد. خرمای مرداسنگ از نظر اهمیت متوسط است و میوه آن به صورت خرما مصرف می شود.

  پیاروم (Piarum )

  یکی از مهمترین و معروفترین ارقام شمال استان هرمزگان است، این رقم، در حسن آباد کازرون، اطراف داراب، حاجی آباد، کرمان، و بندر عباس کاشته می شود. درصد رطوبت میوه آن کم است از ارقام خشک محسوب می گردد. از میوه های دیررس است، کیفیت میوه آن مطلوب است و از نظر صادرات بسیار بازار پسند است.

  زریک (Zareik)

  این رقم در میناب، بندر عباس، قشم، فسا و جهرم کاشته می شود. در میناب و قشم کیفیت میوه عالی و بندر عباس خوب است. رنگ میوه زرد کهربائی و از خرماهای تر به شمار می رود. محصول این رقم معمولاً به مرحله خرمای کامل نمی رسد، درنتیجه شیره کمتری دارد.

  شیخالی (Sheikhali)

  در برازجان، خور موج، اهرم، کازرون ( خشت و کماج ) و شیانکاره کاشته می شود. رنگ میوه آن زرد است و خارک بسیار خوبی تولید میکند. اندازه میوه بزرگ و قسمت پائین آن پهن است.

  میوه آن در کازرون و خشت و کماج درجه یک است و در شیانکاره درجه دو محسوب میشود.

  حلاوی (Hallaawi)

  این رقم بیشتر د راستان خوزستان (آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان ) کاشته می شود. یکی از ارقام مهم صادارتی کشور عراق به شمار می رود و در آمریکا تحت نام «دروم داری» به فروش می رسد. از خرماهای نرم به شمار می رود. خرمای حلاوی در اواخر رسیدن چروک می خوردومیوه آن کوچک و جزو زودرس ترین ارقام خرما میباشد. شکل میوه دوکی وته آن گرد است. بافت میوه بدون فیبر و یا کم فیبر و پوست آن نازک و شکننده است و محکم به بافت میوه چسبیده است. هسته بیضی شکل، خاکستری نوک سفید از جمله هسته های درشت است. میزان چسبندگی هسته به میو ه متوسط است. میزان چسبندگی

  کلاهک به میوه کم است.

  قدرت انبارداری بالایی دارد و در برابر باران و رطوبت زیاد در موقع رسیدن و برداشت نسبتاً مقاوم است و کمتر صدمه می بیند.

  شیرین ترین رقم شادگان است. از نظر میزان اهمیت متوسط است.

  دیری (Dayri)

  رقم دیری در استان خوزستان ( اهواز، خرمشهر، آبادان، شوشتر، شادگان ) و بوشهر، کازرون، برازجان و بهبهان نیز کاشته می شود.

  میوه دیری از نوع خشک و نسبتاً درشت است. در اهواز به عنوان درجه یک، در خرمشهر، وبوشهر و بهبهان درجه 2 و در کارزون به عنوان درجه 3 به شمار می رود.

  این رقم نسبتاً به رطوبت مقاوم است. از مشخصات اختصاصی این رقم دیررسی آن است. خلال و خارک آن قرمز رنگ است. از ارقام صادارتی کشور به شمار می رود.

  خرمای این رقم جزو میوه های خشک بوده و روی نخل کاملاً خشک می شود و نسبت به رطوبت بسیار مقاوم است. میوه تخم مرغی شکل با بافت سفت (خشک ) ورنگ قهوه ای روشن، ضخامت پوست در آنها متوسط است. هسته بیضی کشیده به رنگ کرم، میزان چسبندگی هسته به میوه کم وخارک دیری مزه گس داشته و معمولاً در مرحله رسیدن کامل در آبان و آذر برداشت می شود. میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.

  مهمترین ارقام تجاری خرمای کشور به تفکیک استان و منطقه

  استان

  مناطق مهم

  ارقام

  خوزستان

  آبادان، خرمشهر، شادگان، اهواز

  استعمران، خضراوی، زاهدی، گنطار، کبکاب، خاصی، برهی، بریم، جوزی، حلاوی

  هرمزگان

  میناب، حاجی آباد، رودان، فین

  پیارم، خنیزی، آل مهتری، مردارسنگ،اشتری

  بوشهر

  دالکی، شبانکار، برازجان

  کبکاب، زاهدی، حاج باقری

  کرمان

  بم، جیرفت، کهنوج

  مضافتی، هلیلی، کلوته، کروت

  سیستان و بلوچستان

  ایرانشهر، سراوان، نیک شهر

  مضافتی، ربی، هلیله

  فارس

  جهرم، کازرون، لار، فیروز آباد

  شاهانی،کبکاب، زاهدی، خاصوئی

  کرمانشاه

  قصر شیرین، سومار

  زاهدی، اشرسی

  ایلام

  مهران، دهلران، صالح آباد

  استعمران، زاهدی، اشرسی

  در استانهای اصفهان ( بیابانک، مهرجان،عروسان )، خراسان( طبس، نهبندان، فردوس )، یزد ( بافق، حاجی آباد، اردکان )، سمنان ( دامغان ) نیز خرما تولید می شود ولی تولید آنها ناچیز است در برخی مناطق نیز به شکل خودرو و بذری بوده فاقد ارزش تجاری است.

  | لینک مطلب |
 • بیماریهای جالیزی
 • این بیماری از دیر زمان در ایران بخصوص در مناطقی که کشت گیاهان جالیزی در آنجا معمول بوده وجود داشته است . ولی اولین بار گزارش کتبی مربوط به اسفندیاری در سال 1326 می باشد . سفیدک سطحی را زارعین بخوبی شناخته و در اصفهان به آن نمکه و در بعضی از نقاط دیگر به نام شته و یا در آذربایجان به نام آق مشهور است . این بیماری در اکثر مناطق جالیزکاری از قبیل سواحل دریای مازندران ، اصفهان ، تهران ، قم ، همدان ، کرج ، خوزستان ، شیراز ، تبریز، بروجرد ، و ورامین و شهر ری وجود دارد . در استان فارس این بیماری در روی خیار، خیار چنبر، خربزه ، طالبی، گرمک، کدو وهندوانه توسط بنی هاشمی و ذاکری (1368 ) گزارش شده است .

  نشانه های بیماری


  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • سي اثرنوع پيوند بر رشد و عملكرد هندوانه با پايه كدو
 •  

  مقدمه :

  پيوند به عنوان يكي از راهكارهاي نوين و مؤثر جهت افزايش تحمل گياهان و از جمله سبزي و صيفي براي مقابله با شوري در كشورهاي پيشرفته در حال گسترش مي باشد.در توليد سبزيجات اغلب خسارتها ناشي از كشتهاي متوالي به محصول توسط بيماريهاي خاكزي و نماتدها ايجاد مي شود كه پيوند در اين محصولات به عنوان يك روش عمومي مقابله با خسارتهاي ناشي از بيماريهاي خاكزي نظير پژمردگي فوزاريومي، پژمردگي باكتريايي و نماتدها، رايج گرديده است.استفاده از پيوند به عنوان تكنيك ضروري براي توليد متوالي سبزيهاي ميوه اي رايج شده است. پيوندها در خانواده كدوئيان در سال 1920 گزارش شده است كه با پيوند هندوانه بر روي كدوي قلياني آغاز شد كه از جمله اهداف آن  مقاوم به بيماريها، تحمل به خشكي، مقاوم به دماي پايين خاك، تحمل شوري توسط پيوند با گونه هاي مقاوم مي باشد. كه پيوند در اين خانواده باعث افزايش عملكرد، توليد خارج از فصل، پايين آورده هزينه خريد كود و آب آبياري به علت سيستم ريشه اي قوي و گسترده پايه ها، پرورش سبزيها به صورت ارگانيك و كاهش هزينه مانند ضدعفوني خاك مي گردد.هندوانه نيز به عنوان يك سبزي كه هرساله سطح وسيعي از شمال تا جنوب كشور را به خود اختصاص مي دهد و با توجه به اهميت و طرفداران زيادي كه در سطح جهان پيدا نموده است از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كه بنابراين اهميت به كميت و كيفيت محصول توليدي بازار اين ميوه را تحت تأثير خودش قرار مي دهند.فلسفه و هدف اصلي پيوند در سبزيها، مبارزه با عوامل بيماريزاي خاكزي مانند فوزاريوم بود ولي با گذشت زمان اهداف جديد تري مانند افزايش مقاومت در برابر تنش هايي همچون دماي پايين، شوري، رطوبت بالاي  خاك، افزايش جذب آب و عناصر غذايي و قدرت رشد گياه و در پي آن طولاني كردن دوره برداشت اقتصادي ميوه نمود پيداكرد. در كشورهاي آسيايي وضعيت به گونه اي ديگر است.در اين كشورها به دليل محدوديت در زمينهاي قابل زرع، كشاورزان مجبور به كشت متوالي و هرساله زمين خود هستند و با اين عمل خود راه شيوع عوامل بيماريزاي قارچي را هموار كرده و هرساله با كاهش جدي عملكرد ( 68 درصد به خاطر بيماريها ) در محصول خود مواجه مي شوند.. از واريته هايي كه به عنوان پايه در هندوانه استفاده مي شود را مي توان به كدوي قلياني،كدو حلوايي، كدو مسمايي استفاده كرد. از جمله مزاياي اين پايه ها مي توان به مقاومت به دماي پايين خاك، افزايش مقاومت به بيماريها را نام برد.(59). در هندوانه ها روشهاي مختلفي براي پيوند مي توان استفاده كرد كه از جمله اين پيوندها پيوند نيمانيم ،پيوندهاي مجاورتي جانبي و پيوندهاي اسكنه نام برد كه رايج ترين پيوند، پيوندنيمانيم مي باشد .

   منبع: اینترنت
  متن كامل...
  | لینک مطلب |
 • نقش عناصر غذايي در رشد و نمو گوجه فرنگي :
 •  

  ازت : كمبود ازت سبب توقف رشد اندامهاي هوايي بخصوص شاخه هاي فرعي در گوجه فرنگي مي شود . اين علائم همراه با زرد شدن رنگ برگهاي پير نمايان مي شود . متوسط مقدار ازت در برگهاي گوجه فرنگي 5 – 3.5 درصد بوده و در كمتر از 3 درصد علائم كمبود نمايان مي شود .

  فسفر : در صورت كمبود فسفر ، رنگ برگ به سبز تيره گرائيده و رگبرگها و دمبرگهاي قسمت فوقاني بوته ( برگهاي جوان ) ارغواني رنگ مي شود . كمبود فسفر هنگامي مشاهده مي شود كه غلظت فسفر در برگهاي گوجه فرنگي به كمتر از 0.5% برسد .

  پتاسيم : علائم كمبود پتاسيم در گوجه فرنگي بصورت بروز حالت كلروز بين رگبرگي در برگهاي بالغ و مياني و آشكار شدن نقاط نكروزه و پيدايش حالت سوختگي در حاشيه برگها مي باشد . باپيشرفت كمبود پتاسيم در گوجه فرنگي اين علائم به قسمتهاي بالايي گياه نيز گسترش مي يابد. ميوه خوب رنگ نگرفته و دچار عارضه ريزش قبل از رسيدن مي گردد . در غلظت كمتر از 5% پتاسيم در برگ گوجه فرنگي علائم كمبود مشاهده مي شود .

  كلسيم : در نوك برگهاي گوجه فرنگي لكه هاي قهوه اي يا سياه در اثر كمبود كلسيم ظاهر مي گردد . از اولين علائم كمبود كلسيم بروز عارضه پوسيدگي گلگاه در ميوه هاي گوجه فرنگي است . غلظت نرمال كلسيم در برگهاي جوان گوجه فرنگي حدود 2.5 درصد بوده و اگر غلظت آن به كمتر از 1.3 درصد برسد علائم كمبود ظاهر خواهد شد .


  متن كامل...
  | لینک مطلب |