ارتباط با ما
آدرس دفتر : استان بوشهر ـ بندر دیر ـ آبدان ـ جنب بانک تجارت
تلفن دفتر :   07728252031   همراه :   843۰ 176 0917   101۲ 902 0916
ايميل :   nakhl.agri@gmail.com   ،   nakhl.agri@yahoo.com
 • نقش عناصر غذايي در رشد و نمو گوجه فرنگي :
 •  

  منيزيم : كمبود منيزيم در گوجه فرنگي با ايجاد لكه هاي كلروز بين رگبرگي در برگهاي پير مشاهده

  ازت : كمبود ازت سبب توقف رشد اندامهاي هوايي بخصوص شاخه هاي فرعي در گوجه فرنگي مي شود . اين علائم همراه با زرد شدن رنگ برگهاي پير نمايان مي شود . متوسط مقدار ازت در برگهاي گوجه فرنگي 5 – 3.5 درصد بوده و در كمتر از 3 درصد علائم كمبود نمايان مي شود .

  فسفر : در صورت كمبود فسفر ، رنگ برگ به سبز تيره گرائيده و رگبرگها و دمبرگهاي قسمت فوقاني بوته ( برگهاي جوان ) ارغواني رنگ مي شود . كمبود فسفر هنگامي مشاهده مي شود كه غلظت فسفر در برگهاي گوجه فرنگي به كمتر از 0.5% برسد .

  پتاسيم : علائم كمبود پتاسيم در گوجه فرنگي بصورت بروز حالت كلروز بين رگبرگي در برگهاي بالغ و مياني و آشكار شدن نقاط نكروزه و پيدايش حالت سوختگي در حاشيه برگها مي باشد . باپيشرفت كمبود پتاسيم در گوجه فرنگي اين علائم به قسمتهاي بالايي گياه نيز گسترش مي يابد. ميوه خوب رنگ نگرفته و دچار عارضه ريزش قبل از رسيدن مي گردد . در غلظت كمتر از 5% پتاسيم در برگ گوجه فرنگي علائم كمبود مشاهده مي شود .

  كلسيم : در نوك برگهاي گوجه فرنگي لكه هاي قهوه اي يا سياه در اثر كمبود كلسيم ظاهر مي گردد . از اولين علائم كمبود كلسيم بروز عارضه پوسيدگي گلگاه در ميوه هاي گوجه فرنگي است . غلظت نرمال كلسيم در برگهاي جوان گوجه فرنگي حدود 2.5 درصد بوده و اگر غلظت آن به كمتر از 1.3 درصد برسد علائم كمبود ظاهر خواهد شدمی

  شود كه به سمت برگهاي جوان توسعه مي يابد . در صورت شدت كمبود نقاط نكروزه شده و رگه هالكه دار در حاشيه برگها مشخص مي شود غلظت نرمال منيزيم ، نيم تا يك درصد در برگهاي جوان بوده و در غلظتهاي كمتر از 0.3 درصد علائم كمبود آشكار مي شود .

  گوگرد : كمبود گوگرد همانند كمبود ازت خود را نشان مي دهد اما ساقه هاي بوته لاغر ، سفت و چوبي مي شوند به قسمي كه بر طولشان افزوده مي شود اما از لحاظ قطر و ضخامت نازك باقي مي مانند . غلظت نرمال گوگرد در برگ گوجه فرنگي بين 3.2 – 1 درصد مي باشد .

  آهن : كمبود آهن در گوجه فرنگي با كلروز بين رگبرگي شروع شده و به تدريج تمام پهنك برگ زرد مي شود در حالت كمبود شديد برگهاي جديد برنگ سفيد در مي آيند و نقاط نكروتيك بر روي آنها پديدار مي شود . غلظت نرمال آهن در برگهاي گوجه فرنگي در محدوده 300- 60 پي پي ام بوده و در غلظتهاي كمتر از ppm60 علائم كمبود ظاهر مي شود .

  منگنز : كمبود منگنز مانند كمبود آهن با كلروز بين رگبرگي شروع مي شود اما يك علامت تمايز آن عدم رشد كامل جوانه ها و پژمردگي و زرد شدن آنها و همچنين بروز حالت نكروتيك در بافت بين رگبرگها است . غلظت نرمال منگنز در برگهاي جوان بوته هاي گوجه فرنگي در حدود ppm 250 – 50 بوده و غلظت كمتر از ppm50 موجب بروز علائم كمبود مي شود .

  روي : علائم كمبود روي در بوته گوجه فرنگي شبيه علائم كمبود آهن بوده و در برگهاي كوچك گوجه فرنگي قابل رويت مي باشد . غلظت نرمال روي در برگ گوجه فرنگي حدود ppm50 بوده و علائم كمبود روي وقتي كه غلظت آن به پائين تر از ppm 20 برسد ظاهر مي گردد .

  بر : علائم كمبود بر ابتدا شامل كلروز و سپس قهوه اي شدن لكه ها در برگهاي نوك بوته بوده و مشابه كمبود كلسيم اين نقاط به تدريج خشك و زايل مي گردند . ساقه شكاف خورده و بر روي ميوه نيز شكافهاي ريزي قابل مشاهده است . غلظت نرمال عنصر بر در برگهاي پائيني بوته گوجه فرنگي حدود ppm 25 مي باشد .

  مس : علائم كمبود بصورت لكه هاي زرد و قهوه اي شده بر روي برگها ظاهر مي شود . مسموميت مس كه معمولا" ناشي از مصرف بيش از حد سموم قارچكش مسي است ، بصورت كلروز آهن خود را نشان مي دهد . سطوح نرمال مس در بافت برگهاي جوان كامل گوجه فرنگي (پنجمين برگ) در حدود 15 – 10 پي پي ام بوده و علائم كمبود مس در پائين تر از سطح ppm5 بوجود مي آيد .

  موليبدن : علائم كمبود بصورت نقاط كلروز بين رگبرگي بر روي برگها نمايان مي گردد و معمولا" برگها بصورت فنجاني شكل در مي آيند و حالت كلروز در صورت شدت به سمت قسمتهاي پائين بوته گوجه فرنگي گسترش مي يابد . ppm 5 – 0.8 بوده و كمبود اين عنصر نيز در

   منبع: اینترنت

  | لینک مطلب |